Travel to Phuket Bus Terminal (Thai Sriram)

Phuket Bus Terminal (Thai Sriram) Address:

Ratsada, Mueang Phuket District, Phuket 83000

Direction to Phuket Bus Terminal (Thai Sriram)

See directions in Google Map

Phuket Bus Terminal (Thai Sriram) Map:

Phuket Bus Terminal (Thai Sriram) Routes

Travel to Phuket Bus Terminal (Thai Sriram)

Travel from Phuket Bus Terminal (Thai Sriram)